Stipendier

Stipendier

Magnus Ehrnrooths stiftelse stöder mångsidigt grundforskning i matematik och naturvetenskaper samt utveckligen av skolundervisningen i dessa ämnen. Ansökningstiden för stipendier är årligen 15.10–30.11.

Personliga arbetsstipendier till doktorander och post doc -forskare

Personliga arbetsstipendier beviljas till doktorander och nyligen disputerade forskare i post doc fasen av deras forskarkarriärer. De personliga arbetsstipendierna är avsedda för hel- eller deltidsarbete med forskningen, befriad från övrigt förvärvsarbete.

Personliga arbetsstipendier kan sökas mångårigt för upp till fyra år för doktorander och tre år för post doc forskare.

Stipendiemottagare av fleråriga stipendier bör årligen rapportera till stiftelsen om arbetets framskridande. Stipendierna betalas till mottagarna årligen.

Kortare stipendier kan också beviljas för forskare som återvänder från utlandet eller som stipendier för övergångsfasen från doktrand till post doc forskare.

Ett heltids arbetsstipendium är per år 30 000 euro för doktorander och 34 000 euro för disputerade forskare.

Stipendier kan även beviljas för deltidsarbete. Användningen av stipendiet på deltid överenskommes alltid från fall till fall med stiftelsens ombudsman. Småskaligt arbete vid sidan av forskningsarbetet i form av t.ex. föreläsningar eller räkneövningar är tillåtet utan särskilt tillstånd. Även deltidslön betald av universitetet med avsikten att överensstämma inkomstskillnader mellan forskarna eller för att möjliggöra tjänster så som tillhörighet till företagshälsovård är acceptabelt utan särskilt tillstånd.

Cotutelle-stipendier till doktorander

Stiftelsen delar årligen ut cotutelle-stipendier inom de områden som stiftelsen understöder i ramarna av Finlands och Frankrikes Maupertis samarbetesavtal. Stipendier kan sökas bade av finska och franska doktroander som planerar att avlägga doktorsexamen i samarbete med ett franskt och finskt universitet.

Forskningsstipendier

Ledare av forskningsgrupper kan söka om ett forskningsstipendium för att täcka kostnader för gruppen. Forskningsstipendier beviljas för löpande kostnader, i specialfall även för apparatur, och för personalkostnader. Forskningsgruppernas ledare kan ansöka om forskningsstipendier för längre 2–3 år långa tidsperioder. Stipendiemottagaren bör rapportera för stiftelsen om stipendiets användning årligen i fallen av fleråriga stipendier.

De beviljade forskningsstipendierna är vanligtvis ca. 20 000 €.

Ur Walter och Lisi Wahls fond kan beviljas årligen ett stipendium om ca. 20 000 € för apparaturanskaffningar.

Resestipendier för forskare

Stiftelsen beviljar resestipendier i första hand för långvarigare forskningsvistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitutioner. Konferensresor prioriteras inte. Medel beviljas för resekostnader, hotell- och boendekostnader, deltagaravgifter och normala uppehållskostnader.

Stipendier till skolundervisningen

Stiftelsen delar årligen stipendier för utvecklingen av skolundervisningen inom matematik och naturvetenskaper. Stipendier kan sökas av arrangörer av fortbildningskurser och evenemang för föreläsnings- och undervisningsmaterialskostnader samt för deltagarnas rese- och boendekostnader. Ifall utbildningen arrangeras i Finland stöder stiftelsen i första hand arrangören och inte enskilda deltagare.

Lärare i matematik och naturvetenskaperna kan också söka om personliga resestipendier för en sådan fortbildningskurs eller möte som arrangeras utomlands. Skolans rektor ger ett utlåtande om resans relevans och nytta som en bilaga till ansökan.