Stipendier

Instruktioner för bidragstagare

Allmänna anvisningar för stipendiemottagare

Ansökanden meddelas om stiftelsens beslut per e-post under februari. Den officiella beviljningsdagen för stipendiet är alltid Magnus Ehrnrooths födelsedag den 6.3. som är den första dagen stipendiet kan mottas. Stipendiemottagare meddelas per e-post om detaljerade instruktioner för betalningen av stipendiet.

Stipendiemottagare måste inom ett år av ibruktagandet av stipendiet ge stiftelsen en skriftlig redovisning över stipendiets användning. Stipendiemottagaren måste därutöver vid behov ge en mellanrapport till stiftelsen om forskningens framskridande. Slutredovisningen lämnas in efter ett år från ibruktagandet av stipendiet genom ansökningssystemet. En oinlämnad rapport påverkar negativt på kommande stipendiebeslut.

Stipendiet måste tas i bruk senast det följande året från stipendiets beviljning. Ifall stipendiet inte tas i bruk innan det anses det returnerat till stiftelsen.

Då stipendiet används för avlöning av hjälparbetskraft ser stipendiemottagaren till att lagstadgade skatteförbehåll görs samt social- och försäkringsavgifter betalas.

Stipendiemottagern bör nämna stipendiet i sin skattedeklaration. Stiftelsen skickar till Skatteverket ett lagstadgat meddelande om beviljade stipendier årligen.

Stipendiemottagare bör omedelbart meddela om förändringar i e-postadressen till stiftelsen.

Förändring av stipendiets användning

Ifall forskningsplanen eller den ansökta resan inte kan genomföras eller ifall finansiering erhållits från annat håll eller kostnaderna för resan varit lägre än planerat måste de oanvända medlen återbäras till stiftelsen till det kontonummer som uppgetts i beviljningsbrevet. Det är också möjligt att skriva en ansökan för förändringen av stipendiets syfte. Förändringsansökan med motivation skickas till stiftelsens ombudsman.

Uppskjutning av i ibruktagandet av stipendiet på grund av t.ex. föräldraledighet eller annan motsvarande situation överenskommes alltid separat med stiftelsens ombudsman.

Stipendieforskarnas socialskydd och beskattning

Från och med 2009 är det obligatoriskt för stipendieforskare att pensionsförsäkra sig genom Försäkringsbolaget för jordbrukare (LPA). Försäkringskostnaderna uppgår till cirka 15 % av det personliga stipendiet. Ytterligare information finns på LPA:s webbplats: www.mela.fi.

Försäkringsplikten gäller stipendiater bosatta i Finland som har erhållit ett arbetsstipendium från Finland. Stipendiet ska avse minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete i Finland och motsvara en årsinkomst om minst 4 288 euro (nivå för år 2023). Under vissa förutsättningar omfattas även stipendiearbete utomlands och arbete med stipendium utfört av utlänningar i Finland av försäkringsplikten. Försäkringsplikten gäller både personliga stipendiater och personer som arbetar med stipendium i arbetsgrupp. Personer under 18 år, över 68 år eller pensionärer kan inte teckna försäkring. Försäkringsplikten gäller inte stipendier enbart avsedda för täckning av kostnader, såsom resestipendier.

Det årliga beloppet för skattefria stipendier är motsvarande beloppet för statens skattefria konstnärsstipendium (26 355,60 € år 2024). Se ytterligare information: www.vero.fi.

Från och med år 2019 anses stipendier, bidrag och studiestipendier vara inkomst för det beskattningsår de betalas ut.