Stipendier

Anvisningar för ansökan

Alla stipendier ansökes årligen 15.10–30.11. Stipendieansökningarna görs genom stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Stiftelsen tar inte emot ansökningar eller bilagor per post eller e-post. Endast sådana ansökningar som lämnats in under ansökningstiden behandlas. Stipendierna genomgår referentgranskning i december–januari och de slutliga besluten tas vanligtvis i februari. Stipendierna delas ut på Magnus Ehrnrooths födelsedag den 6.3.

Allmänna anvisningar

Skriv ansökan med omsorg. Uppge alla relevanta detaljer men koncentrera dig på det väsentliga. Ansökans rubrik skall vara kort och beskriva ansökans syfte. Rubriken används som sådan i beviljningsbrevet och publiceras på stiftelsens nätsida ifall det beviljats ett stipendium.

Ansökningarna görs i stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Du kan spara din ansökan och fortsätta skriva på den senare. Insända ansökningar kan inte revideras. Ifall du upptäcker ett fel i en inskickad ansökan kan du göra en ny ansökan och ta bort den gamla ansökan ur systemet.

Ansökningssystemet är tillgängligt under ansökningstiden. Försäkra dig om att ansökan med bilagor har skickats in före ansökningstiden går ut då ansökningssystemet stängs. Observera att en sparad ansökan inte är inskickad.

Ansökningssystemet stängs vid midnatt finsk tid då ansökningstiden tar slut. Ansökningar som inte skickats in innan det behandlas inte. Vi rekommenderar att skicka in ansökan i god tid före ansökningstiden tar slut.

Ifall du har beviljats ett flerårigt stipendium behöver du inte förnya din ansökan varje år. Istället bör du årligen skicka en rapport till stiftelsen där du redogör för framskridandet av forskningsarbetet.

Ansökan skall förses med ett utlåtande eller rekommendation som stöder beviljandet av ett stipendium. Se närmare instruktioner om att be utlåtanden.

Vi ber att alla bilagor till ansökan lämnas in som en .pdf -fil.

Anvisningar för ansökan av stipendier för vetenskapligt arbete

Som bilagor till ansökningar för personligt arbetsstipendium och forskningsstipendier bifogas:

 • Forskningsplan (max. 3 sidor, plus käll-/litteraturförteckning)
 • Budget (för forskningsstipendier)
 • CV
 • Publikationsförteckning (senaste fem åren, viktigaste publikationer utmärkta)
 • Intyg om studierätt (bifogas till doktorandstipendium ansökningar)

 

Som bilagor till resestipendier bifogas:

 • Kort reseplan ur vilken framgår resans syfte, mål och i fall det är fråga om en konferensresa konferensens namn och ansökandens kontribution.
 • CV och publikationsförteckning.

 

Vid Cotutelle-ansökningar observera att det framgår ur ansökan avhandlingsprojektets franska samarbetspartner och handledare samt den betydelse som cotutelle samarbetet medför forskningen.

Utöver de ovan nämnda bilagorna bifogas också till cotutelle-ansökan:

 • Motivationsbrev där du demonstrerar ditt intresse för att skriva en fransk-finsk samarbetesavhandling.
 • Rekommendationsbrev av både din finska och franska handledare.
 • En bilaga där det framgår att den franska samarbetspartnern är färdig att allokera de nödvändiga resurserna för projektets genomgörande.

Mottagare av cotutelle doktorandstipendium måste under det första året även ansöka om rätt att genomföra doktorandstudier vid det franska samarbetsuniversitetet.

Stipendiet kan beviljas villkorligt till studerande på magisternivå vars examen är nästan slutförd. Stipeniet betalas då grundexamen är genomförd och ett bevis på erhållen studierätt för doktorandstudier har skickats till stiftelsen.

Stipendiet kan också beviljas för postdoktoral forskning till doktorander vars avhandlingsarbete är i slutskedet och disputationen sker först efter utgången av ansökningstiden. I sådana fall bifogas till ansökan t.ex. ett utlåtande av handledaren eller förhandsgranskarna ur vilket framgår avhandlingsprojektets status.

Anvisningar för ansökningar om utvecklingen av skolundervisningen

Som bilagor till kursarrangörers ansökningar bifogas:

 • CV av de huvudsakliga arrangörerna (max. 2 sidor) där det framgår tidigare arrangerade kurser.
 • Plan över den tilltänkta kursen samt budget.
 • Referenser (1–3 experter som vid behov kan ge sitt utlåtande om den ansökta kursen).

 

Till resestipendium ansökningar för lärare bifogas:

 • CV (max. 2 sidor).
 • Kursens/mötets arrangerare och beskrivning.
 • Kort motivering för resan.
 • Detaljerad budget.
 • Rekommendationsbrev av skolans rektor.