Apurahat

Ohjeet apurahansaajille

Yleiset ohjeet apurahan saajille

Apurahanhakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä sähköpostitse helmikuun
aikana. Apurahan virallinen myöntöpäivä on aina Magnus Ehrnroothin
syntymäpäivä 6.3., joka on ensimmäinen päivä, jolloin apurahan voi
vastaanottaa. Apurahansaajille tiedotetaan sähköpostitse yksityiskohtaiset ohjeet
apurahan maksatusta varten.

Apurahan saajan tulee vuoden sisällä apurahan käyttöönotosta antaa säätiölle
kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Apurahan saaja on pyydettäessä lisäksi velvollinen toimittamaan säätiölle väliselvitys tutkimuksen edistymisestä.
Apurahan loppuselvitys lähetetään säätiölle vuoden sisällä apurahan
maksamisesta säätiön apurahajärjestelmän kautta. Tekemättä jäänyt selvitys
vaikuttaa tulevien apurahahakemusten käsittelyyn.

Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään myöntämistä seuraavana vuonna.
Mikäli apurahaa ei oteta vastaan viimeistään myöntämisvuotta seuraavan
kalenterivuoden aikana, se katsotaan palautuneeksi säätiölle.

Silloin, kun apuraha käytetään avustavan henkilökunnan palkkaamiseen, on
apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja
vakuutusmaksut.

Apurahansaajan tulee mainita apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa
veroviranomaisille lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.

Apurahansaajan tulee viipymättä ilmoittaa säätiölle sähköpostiosoitteen
muutoksista.

Apurahan käytön muuttaminen

Jos tutkimussuunnitelmaa tai matkaa ei voida toteuttaa, jos rahoitusta on saatu
muualta tai jos matkakulut ovat myönnettyä matka-apurahaa pienemmät, tulee
käyttämättä jääneet varat palauttaa Magnus Ehrnroothin säätiön apurahan
myöntökirjeessä mainitulle pankkitilille tai tehdä hakemus apurahan
käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Perusteltu muutoshakemus lähetetään
säätiön asiamiehelle

Apurahan käyttöönoton lykkäystä tai keskeyttämistä esim. vanhempainvapauden
tai muun vastaavan tilanteen takia on sovittava erikseen säätiön asiamiehen
kanssa.

Apurahatutkijoiden sosiaaliturva ja verotus

Laki velvoittaa apurahatutkijoita vuoden 2009 alusta hoitamaan eläketurvansa
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kautta. Vakuutuksen kulut ovat noin 15
% henkilökohtaisesta apurahasta. Tarkempia tietoja löytyy Melan verkkosivuilta:
www.mela.fihttps://www.mela.fi/.

Vuosittain verovapaan apurahan määrä on valtion verovapaata taiteilija-
apurahaa vastaava määrä (26.355,60 € vuonna 2024). Katso lisätiedot:
www.vero.fi.

Vuodesta 2019 apurahojen, stipendien ja opintorahojen on katsottu olevan sen
verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.