Apurahat

Apurahat

Magnus Ehrnroothin säätiö tukee monipuolisesti matematiikan ja luonnontieteiden perustutkimusta sekä kouluopetuksen kehittämistä. Apurahojen hakuaika on vuosittain 15.10–30.11.

Henkilökohtaiset apurahat väitöskirja- ja post doc -tutkijoille

Henkilökohtaisia apurahoja myönnetään väitöskirjatutkijoille tai hiljattain väitelleille tutkijoille post doc -uravaiheessa. Henkilökohtaiset Apurahat ovat tarkoitettu koko- tai osa-aikaiseen muusta palkkatyöstä vapaaseen tutkimustyöhön.

Henkilökohtaisia apurahoja voi hakea monivuotisesti, enintään neljän vuoden jaksolle väitöskirjatutkijana ja enintään kolmen vuoden kaudelle väitelleenä tutkijana.

Useamman vuoden apurahan saaneen tutkijan tulee vuosittain raportoida tutkimustyönsä edistymisestä säätiölle. Apuraha maksetaan yhden vuoden erissä apurahan saajille.

Lyhyempiä apurahoja voidaan myöntää myös ulkomailta palaaville hiljattain väitelleille tutkijoille tai tukena ylimenokaudelle väitöskirjan ja post doc -kauden välillä.

Kokovuotinen henkilökohtainen työskentelyapuraha on 30 000 euroa väitöskirjatutkijoille ja 34 000 euroa väitelleille tutkijoille.

Apurahaa voidaan myös myöntää osa-aikaiseen tutkimustyöhön. Osa-aikaisesta työskentelemisestä apurahan turvin sovitaan aina tapauskohtaisesti säätiön asiamiehen kanssa. Pienimuotoisesta työskentelystä, joka tehdään tutkimusyhteisössä esim. luennoiden tai laskuharjoitusten pitäminen on sallittua ilman erillistä pyyntöä. Myös yliopiston maksama osapalkka apurahatutkijan käytettävissä olevien tulojen saattamiseksi yhdenmukaisiksi laitoksen muiden tukijoiden kanssa on sallittu sekä osapalkan vastaanottaminen esim. työterveyspalvelupiiriin kuulumisen ehtona.

Cotutelle-apurahat väitöskirjatutkijoille

Säätiö jakaa vuosittain cotutelle-apurahoja säätiön tukemissa tieteenaloissa
Suomen ja Ranskan Maupertuis-yhteistyön puitteissa. Apurahaa voi hakea sekä
suomalaiset että ranskalaiset väitöskirjatutkijat, jotka tekevät väitöskirjaa
yhteistyössä suomalaisen ja ranskalaisen yliopiston välillä.

Tutkimusapurahat

Tutkimusryhmien johtajat voivat hakea ryhmän tutkimuskuluihin apurahaa. Tutkimusapurahoja myönnetään juokseviin tutkimuskuluihin, erityistapauksissa myös laitteisiin, ja aputyövoimaan. Tutkimusryhmien johtajat voivat myös hakea pidemmälle, noin kahden–kolmen vuoden ajanjaksolle jakautuvia projektiavustuksia. Useamman vuoden apurahan saaneen tutkijan tulee vuosittain vuoden loppuun mennessä raportoida tutkimustyön edistymisestä.

Myönnettävän tutkimusapurahan suuruus on yleensä noin 20 000 €.

Walter ja Lisi Wahlin rahastosta voidaan myöntää vuosittain korkeintaan noin 20 000 € edestä apurahoja laitehankintoihin.

Matka-apurahat tutkijoille

Matka-apurahaa myönnetään ensisijaisesti pitempiaikaisiin vierailuihin ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa. Konferenssimatkoja ei priorisoida. Varoja myönnetään matkalippuihin, hotelli- tai majoituskustannuksiin, osallistumismaksuihin sekä kohtuullisiin oleskelukuluihin.

Apurahat kouluopetukseen

Säätiö jakaa vuosittain apurahoja matematiikan ja lunnontieteiden kouluopetuksen kehittämiseen. Apurahaa voivat hakea lyhyehköjen jatkokoulutuskurssien tai tilaisuuksien järjestäjät luennoitsija- ja opetusmateriaalikuluihin sekä osallistujien matka- ja majoituskuluihin. Mikäli koulutus järjestetään Suomessa, tukee säätiö ensisijaisesti tilaisuuden järjestäjää eikä yksittäisiä osallistujia.

Matematiikan tai lunnontieteiden opettaja voi myös hakea henkilökohtaista matka-apurahaa sellaiselle jatkokoulutuskurssille tai kokoukseen osallistumista varten, joka pidetään ulkomailla. Koulun rehtori antaa suosituksen matkan hyödyllisyydestä hakemuksen liitteenä.

Ohjeet hakemiseen

Kaikkien apurahojan vuosittainen hakuaika on 15.10–30.11. Apurahahakemukset
täytetään säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä [linkki]. Säätiö ei
vastaanota hakemuksia tai liitteitä postitse tai sähköpostitse. Vain hakuaikana
vastaanotetut hakemukset käsitellään. Hakemukset vertaisarvioidaan joulu-
tammikuussa ja lopulliset apurahapäätökset tehdään yleensä helmikuussa.
Apurahat jaetaan Magnus Ehrnroothin syntymäpäivänä 6.3.

Yleiset ohjeet apurahan hakemiseen

Laadi apurahahakemus huolella. Kerro merkittävät yksityiskohdat, mutta keskity
olennaiseen. Hakemuksen otsikon tulee olla lyhyt ja kuvata hakemuksen aihetta.
Otsikkoa käytetään sellaisenaan myöntökirjeessä siinä tapauksessa, että haettu
apuraha myönnetään ja se julkaistaan säätiön verkkosivuilla myönnettyjen
apurahansaajien luettelossa.

Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön apurahajärjestelmässä. Voit tallentaa
hakemuksesi ja jatkaa sen laatimista myöhemmin. Lähetettyä hakemusta ei voi
jälkikäteen korjata. Mikäli huomaat hakemuksessa virheitä lähettämisen jälkeen
voit halutessasi lähettää uuden hakemuksen ja poistaa vanhan hakemuksen
järjestelmästä.

Hakujärjestelmä on käytettävissä hakuajan aikana. Varmista, että hakemus
liitteineen on lähetetty ennen hakuajan päättymistä, jolloin hakujärjestelmä
sulkeutuu. Huomaa, että hakemuksen tallentaminen ei tarkoita sen lähettämistä.

Hakujärjestelmä sulkeutuu keskiyöllä Suomen aikaa hakuajan päättyessä.
Lähettämättä jääneitä hakemuksia ei käsitellä. Suosittelemme tekemään
hakemuksen hyvissä ajoin.

Mikäli sinulle on myönnetty useamman vuoden apuraha ei ole tarpeen uusia
hakemusta joka vuosi. Sen sijaan sinun tulee toimittaa selvitys tutkimusvarojen
käytöstä ja tieteellisistä tuloksista säätiölle vuosittain.

Hakemukseen tulee yleensä liittää hakemusta tukeva lausunto tai suositus. Katso
tarkemmat ohjeet suositusten pyytämisestä.

Pyydämme liittämään hakemuksen kaikki liitteet yhdessä .pdf –
tiedostossa.

Yksityiskohtaiset ohjeet tieteellisten apurahojen hakemiseen

Henkilökohtaisiin apurahahakemuksiin ja tutkimustyöapurahahakemuksiin
liitetään:

 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua, pois lukien
  lähde-/kirjallisuusluettelon)
 • Budjetti (tutkimustyöapurahahakemuksiin)
 • Ansioluettelo (CV)
 • Julkaisuluettelo (viimeiset viisi vuotta, tärkeimmät julkaisut korostettuna)
 • Opintorekisterin ote (liitetään väitöskirjatutkijoiden apurahahakemukseen)

 

Matka-apurahahakemuksiin liitetään:

 • Lyhyt matkasuunnitelma, josta ilmenee matkan tarkoitus, matkakohde ja
  konferenssimatkan ollessa kyseessä konferenssin nimi ja hakijan
  kontribuutio.
 • Ansio- ja julkaisuluettelo

 

Cotutelle -apurahahakemuksissa huomioi, että hakemuksessa tulee ilmi
väitöskirjahankkeen ranskalainen yhteistyöinstituutti ja ohjaaja sekä cotutelle –
väitöskirjahankkeen tuoma etu kyseen omaiselle tutkimukselle.

Yllä mainittujen henkilökohtaisten apurahahakemusliitteiden lisäksi liitä cotutelle
-hakemukseen myös:

 • Motivaatiokirje, jossa demonstroit kiinnostustasi tehdä suomalais-
  ranskalainen yhteistyöväitöskirja.
 • Suosituskirje sekä suomalaiselta että ranskalaiselta ohjaajaltasi.
 • Liite, josta ilmenee, että ranskalainen yhteistyökumppani on valmis
  allokoimaan riittävät varat hankkeen suorittamiselle.

 

Cotutelle väitöskirjatutkijan on ensimmäisen vuoden aikana haettava oikeutta
suorittaa jatko-opintoja kyseenomaisessa ranskalaisessa instituutissa.

Apuraha voidaan myöntää ehdollisena perustutkinto-opiskelijalle, jonka
maisterintutkinto on melkein suoritettu valmiiksi. Apuraha maksetaan, kun
perustutkinto on suoritettu ja todistus jatko-opiskeluoikeuden myöntämisestä on
esitetty säätiölle.

Apuraha voidaan myöntää myös post doc -tutkimukseen väitöskirjatutkijalle,
jonka väitöskirja on valmistumassa vasta hakuajan umpeuduttua. Liitä tässä
tapauksessa esim. ohjaajan lausunto, josta käy ilmi, että väitöskirja on
valmistumaisillaan ja post doc -tutkimushanke on tämän takia alkamassa.

Yksityiskohtaiset ohjeet kouluopetuksen kehittämistä tukevien apurahojen hakemiseen

Kurssinjärjestäjien hakemuksiin liitetään:

 • Päävastuullisten kurssin vetäjien ansioluettelot (CV, enint. 2 sivua, josta
  ilmenee aiemmat vedetyt kurssit)
 • Suunnitellun kurssin kuvaus ja kokonaismenoarvio.
 • Haetun avustuksen käyttötarkoitus.
 • Referenssit (1–3 asiantuntijaa, jotka pyydettäessä ovat valmiit antamaan
  lausunnon kyseisestä hakemuksesta).

 

Opettajille suunnattuun matka-apurahahakemukseen liitetään:

 • Ansioluettelo (CV, enint. 2 sivua).
 • Kurssin/kokouksen järjestäjä ja kurssin/kokouksen kuvaus.
 • Matkan lyhyt perustelu.
 • Matkan yksityiskohtainen kustannusarvio.
 • Koulun rehtorin lausunto matkan hyödyllisyydestä.

Suositukset

Huomioithan, että järjestelmä ei automaattisesti lähetä lausuntopyyntöä
lausunnonantajalle, vaan hakijan tulee itse pyytää lausuntoa lausunnonantajalta.

Lausunnot voidaan liittää hakemukseen tai lausunnonantaja itse voi lähettää
lausuntonsa hakujärjestelmän kautta pdf- tiedostona. Suosituksen jättämiseen ei
tarvitse koodia tai yksilöityä linkkiä. Suositus ja hakemus linkitetään hakijan
nimen perusteella.

Lausunnon lähettäminen onnistuu ainoastaan hakuaikana. Huomioithan, että
säätiö ei käsittele muita kuin hakuaikana apurahajärjestelmän kautta
vastaanotettuja suosituksia. Suosittelemme olemaan yhteydessä
lausunnonantajaan hyvissä ajoin ennen hakuajan umpeutumista.

Suositukset ovat pakollinen hakemuksen liite väitöskirjatutkijoille.

Suosituksen anatajille:

Lausunnonantajaa ja suosittelijaa pyydetään lähettämään arviointinsa
apurahanhakijasta sähköisesti säätiölle. Täyttäkää suosittelijan ja hakijan tiedot
ja liittäkää lausuntonne liitetiedostona. Antaessanne lausunnon useammasta
hakijasta, pyytää säätiö suosittelijaa esittämään lausunnossa myös arvion
hakemusten keskinäisestä järjestyksestä.

Lähetettyänne suosituksen saatte vielä vahvistuksen antamaanne
sähköpostiosoitteeseen.

Ohjeet apurahansaajille

Yleiset ohjeet apurahan saajille

Apurahanhakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä sähköpostitse helmikuun
aikana. Apurahan virallinen myöntöpäivä on aina Magnus Ehrnroothin
syntymäpäivä 6.3., joka on ensimmäinen päivä, jolloin apurahan voi
vastaanottaa. Apurahansaajille tiedotetaan sähköpostitse yksityiskohtaiset ohjeet
apurahan maksatusta varten.

Apurahan saajan tulee vuoden sisällä apurahan käyttöönotosta antaa säätiölle
kirjallinen selvitys apurahan käytöstä. Apurahan saaja on pyydettäessä lisäksi velvollinen toimittamaan säätiölle väliselvitys tutkimuksen edistymisestä.
Apurahan loppuselvitys lähetetään säätiölle vuoden sisällä apurahan
maksamisesta säätiön apurahajärjestelmän kautta. Tekemättä jäänyt selvitys
vaikuttaa tulevien apurahahakemusten käsittelyyn.

Apurahan käyttö on aloitettava viimeistään myöntämistä seuraavana vuonna.
Mikäli apurahaa ei oteta vastaan viimeistään myöntämisvuotta seuraavan
kalenterivuoden aikana, se katsotaan palautuneeksi säätiölle.

Silloin, kun apuraha käytetään avustavan henkilökunnan palkkaamiseen, on
apurahan saaja velvollinen hoitamaan veronpidätykset sekä sosiaali- ja
vakuutusmaksut.

Apurahansaajan tulee mainita apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa
veroviranomaisille lakisääteisen tarkkailuilmoituksen myönnetyistä apurahoista.

Apurahansaajan tulee viipymättä ilmoittaa säätiölle sähköpostiosoitteen
muutoksista.

Apurahan käytön muuttaminen

Jos tutkimussuunnitelmaa tai matkaa ei voida toteuttaa, jos rahoitusta on saatu
muualta tai jos matkakulut ovat myönnettyä matka-apurahaa pienemmät, tulee
käyttämättä jääneet varat palauttaa Magnus Ehrnroothin säätiön apurahan
myöntökirjeessä mainitulle pankkitilille tai tehdä hakemus apurahan
käyttötarkoituksen muuttamiseksi. Perusteltu muutoshakemus lähetetään
säätiön asiamiehelle

Apurahan käyttöönoton lykkäystä tai keskeyttämistä esim. vanhempainvapauden
tai muun vastaavan tilanteen takia on sovittava erikseen säätiön asiamiehen
kanssa.

Apurahatutkijoiden sosiaaliturva ja verotus

Laki velvoittaa apurahatutkijoita vuoden 2009 alusta hoitamaan eläketurvansa
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) kautta. Vakuutuksen kulut ovat noin 15
% henkilökohtaisesta apurahasta. Tarkempia tietoja löytyy Melan verkkosivuilta:
www.mela.fihttps://www.mela.fi/.

Vuosittain verovapaan apurahan määrä on valtion verovapaata taiteilija-
apurahaa vastaava määrä (26.355,60 € vuonna 2024). Katso lisätiedot:
www.vero.fi.

Vuodesta 2019 apurahojen, stipendien ja opintorahojen on katsottu olevan sen
verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Myönnetyt apurahat

Lista myönnetyistä apurahoista.